Strona główna Aktualności Z miasta Jest kasa w pośredniaku

Jest kasa w pośredniaku

0

Powiatowy Urząd Pracy ma sporo ofert aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych. Są też pieniądze na szkolenia dla pracodawców i pracowników.

W chwili obecnej pracodawcy mogą wnioskować o dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób po 50. roku życia. Łączna wysokość wsparcia finansowego jaką pracodawca może otrzymać w ciągu rocznego okresu zatrudnienia jednego pracownika wynosi niemalże 11 000 złotych.
Po pomoc finansową mogą również zgłaszać się przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani zatrudnieniem rodziców oraz opiekunów powracających na rynek pracy. Dla nich przewidziano grant na zatrudnienie w formie telepracy oraz świadczenie aktywizacyjne.
Istotą grantu jest sfinansowanie pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie zatrudniony bezrobotny rodzic bądź opiekun. Maksymalna wysokość grantu to około 10 080 złotych.
Świadczenie aktywizacyjne stanowi natomiast dofinansowanie kosztów zatrudnienia bezrobotnego. Przyznawane jest na okres 12 miesięcy, w miesięcznej kwocie około 840 złotych, bądź na okres 18 miesięcy w kwocie około 560 złotych. Świadczenie ma charakter refundacji.

Pracodawca, który zdecyduje się przeszkolić pracowników lub sam chciałby wziąć udział w szkoleniu albo studiach podyplomowych, może złożyć wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego.To oferta dla osób powyżej 45. roku życia. Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może stanowić do 80% kosztów kształcenia, jednak nie więcej niż około 11 400 złotych na osobę.

Natomiast osoby przed 30. rokiem życia mogą skorzystać z bonów zatrudnieniowych, stażowych, bądź szkoleniowych. Bon zatrudnieniowy wydawany jest bezrobotnemu i stanowi gwarancję refundacji pracodawcy, który go zatrudni, części kosztów wynagrodzenia oraz składek ZUS w łącznej wysokości blisko 10 000 złotych (w trakcie rocznego okresu zatrudnienia).
Bon stażowy natomiast to gwarancja sfinansowania bezrobotnemu stażu, jeżeli wskaże on, pracodawcę chętnego do zorganizowania dla niego tej formy aktywizacji. Bezrobotny w trakcie odbywania półrocznego stażu otrzymuje stypendium w miesięcznej wysokości około 850 złotych netto, pracodawca natomiast nie ponosi z tytułu organizacji stażu żadnych kosztów.
Na osoby, którym podjęcie pracy utrudnia brak określonych kwalifikacji czekają bony szkoleniowe. W ramach bonu można sfinansować koszty niezbędnego szkolenia zawodowego, a także koszty koniecznych badań lekarskich oraz przejazdów na szkolenie. Maksymalna wartość bonu może wynieść nawet 3 895 zł. Jest jednak jeden warunek, osoba wnioskująca o przyznanie bonu powinna wykazać, że ukończenie szkolenia pozwoli jej podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub rozpocząć działalność gospodarczą.

REKLAMA