Strona główna Aktualności Z miasta Szpital szuka prezesa

Szpital szuka prezesa

6

Będzie konkurs na prezesa Pabianickiego Centrum Medycznego. Oto wymogi, jakie stawia się kandydatom. Na składanie dokumentów zostało niewiele czasu.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

Rada Nadzorcza „ Pabianickiego Centrum Medycznego” sp. z o.o.

ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu

„Pabianickiego Centrum Medycznego” sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

I. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1. Wykształcenie wyższe, co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w podmiotach leczniczych lub spółkach prawa handlowego, w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej.

2. Preferowane będzie wykształcenie medyczne, ekonomiczne, prawnicze lub o kierunku zarządzanie (np. studia podyplomowe zarządzanie w ochronie zdrowia).

3. Pełna zdolność do czynności prawnych.

4. Korzystanie z pełni praw publicznych.

II. Kandydat ponadto powinien wykazać się:

1. Wiedzą zapewniającą prawidłowe wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu „Pabianickiego Centrum Medycznego” sp. z o.o.

2. Znajomością zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych.

3. Znajomością zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących spółki z o.o. z udziałem jednostki samorządu terytorialnego.

4. Znajomością zagadnień związanych z gospodarką finansową, pozyskiwaniem funduszy

zewnętrznych, a także z zarządzeniem i kierowaniem zespołami ludzkimi.

5. Umiejętnością tworzenia strategii działalności i rozwoju ” Pabianickiego Centrum Medycznego” sp. z o.o.

6. Predyspozycjami na stanowisko osoby zarządzającej w szczególności takimi jak: komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność rozwiązywania problemów i prowadzenia negocjacji, odpowiedzialność.

III. Oferta kandydata powinna zawierać:

1. List motywacyjny.

2. Ogólną koncepcję funkcjonowania spółki PCM sp. z o.o. – do 4 stron formatu A-4 – , w szczególności w zakresie dalszych kierunków jej rozwoju, rozwiązań organizacyjnych, ekonomicznych zapewniających prawidłową realizację wszystkich zadań spółki, w tym wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego do wglądu w Sekretariacie Spółki w dniach pracy w godz. 8.00 – 14.00, materiały będą dostępne od dnia 23 czerwca 2015 do dnia 10 lipca 2015.

3. CV zawierające dane osobowe i kontaktowe (adres korespondencyjny, e-mail, telefon) zdjęcie oraz opis dotychczasowej pracy zawodowej, przebieg wykształcenia, dane o odbytych kursach i posiadanych umiejętnościach;

4. Oświadczenie o zgodzie kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

IV Postępowanie konkursowe

1. Postępowanie konkursowe jest dwuetapowe. Pierwszy etap obejmuje ocenę złożonych ofert pod względem formalnym określonym w punkcie I i III wyżej oraz merytorycznym zaś drugi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami.

2. Kandydaci zakwalifikowani będą indywidualnie powiadamiani pisemnie lub na pocztę e – mail oraz telefonicznie o terminie oraz miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, co najmniej na dwa dni przed wyznaczoną datą. Uprzejmie prosimy o podanie aktualnych danych kontaktowych w CV.

3. Kandydaci zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne proszeni są o przygotowanie następujących dokumentów i dostarczenie ich na rozmowę:

  • Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.
  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.
  • Zaświadczenie o niekaralności.
  • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne i deklaracji ich przestrzegania.
  • Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy w razie, gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł oraz zaświadczenie potwierdzające staż pracy w przypadku gdy stosunek pracy nadal trwa.

Prosimy kandydatów o poświadczenie powyższych dokumentów osobiście za zgodność z oryginałem.

V. Pozostałe informacje.

1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście lub drogą pocztową w „Pabianickim Centrum Medycznym” Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu” w terminie do 07.07.2015 , do godz. 14.00. Uprzejmie prosimy o nie umieszczanie danych osobowych na kopercie. Dokumenty, które wpłyną po terminie, w tym pocztą/kurierem nie będą rozpatrywane. Przewiduje się, iż rozpatrzenie zgłoszonych ofert, w tym w zakresie spełnienia wymogów formalnych nastąpi w ciągu 14 dni od daty terminu składania ofert, Rada Nadzorcza zastrzega możliwość przedłużenia lub skrócenia tego terminu. Po rozpatrzeniu dokumentów aplikacyjnych Rada Nadzorcza przystąpi do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.

2. Wzory oświadczeń wymienionych w punkcie IV będą udostępnione w siedzibie Spółki wraz z regulaminem konkursu.

3. Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona w siedzibie Spółki i na stronie internetowej ” Pabianickiego Centrum Medycznego” sp. z o.o., wybrany kandydat zostanie poinformowany o wyborze. Sama informacja nie daje kandydatowi roszczenia o zawarcie jakiejkolwiek umowy z PCM Sp. z o.o. w Pabianicach.

4. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu w każdym czasie bez wyboru kandydata i bez podania przyczyn, o czym zainteresowani zostaną poinformowani.

Rada Nadzorcza Pabianickiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

ogłoszenie płatne
REKLAMA
Poprzedni artykuł7 złotych medali dla PTC (ZDJĘCIA)
Następny artykułTrzech bramkarzy nie wystarczyło
6 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments

A kiedy konkursy na Prezesa Zarządu ZWIKu, ZECu i MZKi ?

Powinni zaznaczyć, żeby kandydaci po prywatnych szkołach sobie odpuścili. Poza tym przydałby się certyfikat językowy.

dobre. ale ci po Pabianickiej „Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej” powinni być uprzywilejowani 😀

Myślę, że to zbyt duże uogólnienie.

Heh, akurat mało prawdopodobne, żeby po prywatnych studiach mieć certyfikat językowy. Chyba że na poziomie play&learn.

Przeciez od dawna wiadomo ze Kilianska bedzie nowa prezes. Wiec po ten konkurs?