Strona główna Aktualności Z miasta Ostatnie pieniądze na otwarcie działalności

Ostatnie pieniądze na otwarcie działalności

0

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach posiada ostatnie wolne środki dla osób bezrobotnych chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do doradców.

– Z uwagi na brak informacji o terminie uruchomienia naboru wniosków na dotacje w 2016 roku , środki te mogą stanowić motywację do szybkiego działania jeszcze w tym roku – tłumaczy Magdalena Werstak, zastępca dyrektora PUP.

Dofinansowanie może otrzymać osoba bezrobotna, dla której został ustanowiony II profil pomocy oraz która:

Dofinansowanie może otrzymać osoba bezrobotna, dla której został ustanowiony II profil pomocy oraz która:

– w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w Ustawie,
– z własnej winy nie przerwała szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w Ustawie,
– po skierowaniu podjęła szkolenie, staż, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w Ustawie,
– nie korzystała z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
– nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
– w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie była karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06.06.1997r. – Kodeks Karny lub ustawy z dnia 28.10.2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
– nie złożyła wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
– złożyła oświadczenie o niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
– zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej bez jej zwieszania,
– do wniosku o dofinansowanie złożyła zaświadczenia lub oświadczenia i informacje związane z pomocą de minimis,
– złożyła kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie i wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany,
– spółdzielnia socjalna, do której ma zamiar przystąpić bezrobotny, nie zalega z opłacaniem składek i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań,
– nie jest prowadzone przeciwko niej  postępowanie egzekucyjne  (np. alimenty).

REKLAMA
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments