Strona główna Aktualności #15lecieZWiK: Tak pracujemy na rzecz naszego miasta

#15lecieZWiK: Tak pracujemy na rzecz naszego miasta

0

W minionym, 2021 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach obchodził 15-lecie swojej działalności. Nowy Rok to doskonała okazja do podsumowania działań spółki.

 – Stale inwestujemy w sprzęt, zdobywamy nowe kompetencje i nowoczesną wiedzę. Na przestrzeni 15 lat pomogliśmy wielu mieszkańcom zarówno naszego miasta, jak i gminy, w poprawie warunków ich życia. Poziom skanalizowania Pabianic wynosi ponad 99% – mówi Krzysztof Rąkowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach. – Nasze działania to także liczne projekty i dotacje, które pozyskiwaliśmy i koordynowaliśmy dla pabianickich szkół, obiektów rekreacyjnych czy budynków miejskich. Przez te 15 lat mieliśmy ręce pełne pracy. Pracy, która przyniosła satysfakcjonujące rezultaty, nie tylko dla naszych fachowców, ale, mam nadzieję, przede wszystkim dla naszych mieszkańców.

To, dzięki czemu spółka miejska może stale się rozwijać i realizować kolejne cele swojej działalności, to m.in. skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych. W 2013 roku w ZWiK powstał specjalnie powołany do tych działań Dział Rozwoju, Marketingu i Funduszy Zewnętrznych.

Na przestrzeni 15 lat istnienia spółki zrealizowano następujące projekty:

Projekt Funduszu Spójności: „Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w Pabianicach”.

Modernizacji i rozbudowie poddano ogółem 58,4 km, w tym: zmodernizowano i przebudowano 7,8 km kanalizacji sanitarnej, wybudowano 1,8 kanalizacji ogólnospławnej, 17,5 kanalizacji deszczowej i 31,3 kanalizacji sanitarnej.

Wartość Projektu:
Ogółem: 91 130 993 zł
Dofinansowanie pozyskane: 45 678 509,76 zł (11 449 553 €)

Projekt: „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego miasta Pabianic.”

Zmodernizowano 4 zbiorniki wraz z komorami zasuw, wykonano renowację kanałów o długości 6,05 km, wybudowano 0,85 km sieci kanalizacji sanitarnej, zakupiono samochód specjalistyczny do czyszczenia zbiorników i udrażniania sieci kanalizacyjnej.

Wartość projektu:
Ogółem: 12 611 496,10 zł
Dofinansowanie pozyskane: 7 292 129,41 zł

Projekt: „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w aglomeracji Łódź.”

W ramach projektu wybudowano 4,74 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Wartość projektu:
Ogółem: 6 674 980,24 zł
Dofinansowanie pozyskane: 3 499 170,57 zł

Środki zewnętrzne pozyskane przez ZWiK dla podmiotów zewnętrznych
oraz koordynacja projektów.

Zadaniem Działu Rozwoju, Marketingu i Funduszy Zewnętrznych jest również pozyskiwanie środków dla podmiotów zewnętrznych. Dzięki doświadczeniu pracowników ZWiK, pozyskano środki dla następujących projektów zrealizowanych przez ZWiK w Pabianicach:

„Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Pabianicach”.

Wartość projektu: 1 162 300,10 zł
Dofinansowanie pozyskane: 703 994,78 zł

„RODZINA, ACH RODZINA … – pabianicki program usług wspierających”.

Projekt przewidywał kompleksowe wsparcie dla 100 rodzin wraz z 130 dziećmi, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, które ma służyć wzmocnieniu umiejętności, ich odbudowie oraz aktywizacji do uczestnictwa w życiu rodzinnym i lokalnym. Pomoc miała charakter wczesnej prewencji oraz profilaktyki służącej ograniczeniu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

Wartość projektu: 983 790,00 zł
Dofinansowanie pozyskane: 833 290,00 zł

„Program Rewitalizacji Pabianic – kompleksowa podstawa wyprowadzania zdegradowanych obszarów miasta ze stanu kryzysu”.

W ramach projektu opracowano program rewitalizacji dla Miasta Pabianic, będący podstawą do prowadzenia działań rewitalizacyjnych, w tym ubiegania się o dofinansowanie na działania z zakresu rewitalizacji.

Wartość projektu: 129 780,00 zł
Dofinansowanie pozyskane: 116 002,00 zł

„Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych”.

W ramach projektu projektu przeprowadzono kompleksowy remont zniszczonego budynku przy ul. Sienkiewicza 6, w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych.

Wartość projektu: 159 7081,06 zł
Dofinansowanie pozyskane: 876 478,37 zł

„Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa przebudowa linii tramwajowej nr 41 od granicy z miastem Łódź poprzez gminę Ksawerów i Miasto Pabianice, w zakresie układu torowego, sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic, trakcyjnych linii kablowych, przystanków tramwajowych, peronów i zatok autobusowych wraz z budową tram-bus pasa w ul. Zamkowej, ul. Stary Rynek i części ul. Warszawskiej w Pabianicach. Zaplanowano również przebudowę i budowę podstacji trakcyjnych, systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego oraz budowę infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej, Stary Rynek i Zamkowej.

Wartość projektu: 145 429 050,00 zł
Dofinansowanie pozyskane: 87 332 625,00 zł

„e-Pabianice”.

W ramach projektu przewidziano:

– instalację systemu transmisji on-line obrad Rady Miejskiej, umożliwiającego mieszkańcom śledzenie obrad, a także posiadającego systemy zarządzania obradami i dystrybucji dokumentów – utworzenie crowdsourcingowej platformy partycypacji społecznej, jako kompleksowego rozwiązania, zapewniającego możliwość partycypacji społecznej mieszkańcom, budującej silniejszy związek między mieszkańcami Pabianic;

– znaczącą rozbudowę systemu „Interaktywnego administratora cmentarzy”, łącznie z aplikacją mobilną „GROBONET” i instalacją infokiosku.

Wartość projektu: 523 630,88 zł
Dofinansowanie pozyskane: 317 158,54 zł

„Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach”.

W zakres projektu wchodziły prace budowlane, polegające na: rozbiórce istniejącego budynku restauracji „Turkus” (przygotowanie terenu pod inwestycję), budowie mokrego placu zabaw dla dzieci wraz z tarasami widokowymi, wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych wraz z wykonaniem linii kablowej oświetlenia ścieżek, instalacją monitoringu, budowę toru rowerowego typu „Pumptrack”. Dodatkowo w celu zapewnienia lepszej dostępności terenów zaplanowano instalację samoobsługowej stacji naprawy rowerów.

Wartość projektu: 4 218 000,02 zł
Dofinansowanie pozyskane: 2 554 804,89 zł

„Przebudowa pawilonu małych ssaków wraz z rozbudową o woliery zewnętrzne i basen dla wydr w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi”.

Przebudowa polegała na: zmianie układu pomieszczeń i dobudowie wolier zewnętrznych oraz budowie basenu dla wydr we wschodniej części wybiegu.

Głównym lokatorem pawilonu będą wydry, zwierzęta zamieszkujące głównie w dorzeczu Amazonki. Dodatkowo w wolierach hodowane będą małe ssaki. W budynku zaprojektowano pomieszczenia socjalne dla pracowników i kuchnię zwierzęcą.

Wartość projektu: 2 314 870,90 zł
Dofinansowanie pozyskane: 1.850.807,00 zł

REKLAMA